Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. Celosvětově je jednou z nejrychleji rostoucích církví. V současnosti působí ve více než 200 zemích všech kontinentů.

V českých zemích začíná působit kolem roku 1890. První misionář přišel z Německa a první sbor církve byl založen v roce 1902 v Praze. Postupně se rozrůstal počet věřících a byly založeny další sbory. V roce 1919 vznikla samostatná unie Církve adventistů v Československu, která stále spojuje oba národy i po rozdělení Československa. V současnosti má církev v České a Slovenské republice téměř 10 tisíc členů a přes 100 kazatelů. Registrovanou církví v České republice je od roku 1991 a má pozorovatelské členství v Ekumenické radě církví.

Charakteristika a poslání

Církev adventistů sedmého je křesťanskou církví hlásící se k reformační tradici. Je celosvětovým společenstvím křesťanů, kteří za pravidlo své víry a života přijali celou Bibli – Starý i Nový zákon. Na základě Bible věří v Boha Otce – Stvořitele, v Ježíše Krista, který jako Bůh a člověk vykoupil člověka, a v božství Ducha svatého. Církev vyznává, že spasení je darem Boží milosti, které člověk přijímá pouhou vírou. Na základě učení Bible věří ve vzkříšení věřících i nevěřících, v soud a v život věčný vykoupených na obnovené zemi. Na základě biblických proroctví věří, že doba, ve které žijí, je “dobou před druhým příchodem Krista”. Jistý a blízký Kristův druhý příchod bude znamenat konec zla a hříchu na tomto světě. Křesťanství adventisté chápou jako následování Kristova života a služby podle jeho vzoru. Adventisté učí jako Ježíš, že Desatero jako Boží zákon je neměnné, a proto světí biblickou sobotu jako den, který ustanovil Bůh pro společenství s věřícími. Církev také věří, že lidské tělo je “chrámem Ducha svatého”, a proto dbají o to, aby si udržovali dobré tělesné, duševní i duchovní zdraví. Lékařské výzkumy potvrzují, že zdravý životní styl adventistů skutečně přispívá k upevnění zdraví a prodloužení života. Církev klade velký důraz na rodinu, manželství a na výchovu dětí, věřící se věnují práci s mladými lidmi a pomáhají jim ve smysluplných volnočasových aktivitách a v budování životních hodnot. V dnešním národnostně a rasově rozděleném světě církev vytváří jednotu a posiluje úctu k jiným a lidskou důstojnost. Za své hlavní poslání považují adventisté předávání dobré zprávy o vykoupení v Kristu, posilování naděje a přípravu na jeho blízký příchod.

Adventisté vedle duchovní činnosti působí také v mnoha dalších oblastech po celém světě: – Vzdělávání – církev má a rozvíjí systém vzdělávacích institucí od mateřských škol až po univerzity. V současné době na jejích 5,5 tisících školách studuje více než milion žáků. – Oblast zdraví – i když církev klade velký důraz na prevenci, má a provozuje nejrůznější typy zdravotních zařízení – ambulancí, nemocnic a velkých klinik. – Sociální činnost – tuto službu a pomoc organizují a poskytují místní sbory, ale zvlášť mnoho národních a celosvětových dobročinných organizací, z nichž nejznámější je patrně Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA). – Vydavatelská a mediální činnost – osvětovou činnost a předávání dobré zprávy o Kristu vydatně podporují církevní nakladatelství, rozhlasové a televizní vysílání (Hlas naděje). Adventisté spravují na celém světě 55 nakladatelství, která vydávají literaturu v 238 jazycích.

V České republice Církev adventistů zřídila a spravuje několik institucí:

Vzdělávání

Sociální činnost

ADRA – humanitární organizace s celosvětovou působností, s řadou projektů v České republice. Mezi ně patří azylové domy v Novém Jičíně a Straníku, dobrovolnická centra ve Frýdku-Místku, Valašském Meziříčí, České Lípě a Plzni, poradna Pyramida pomoci a rozvoje v Hradci Králové a další dlouhodobé i jednorázové projekty. Hlavní činností Adry je však bezprostřední a dlouhodobá pomoc při humanitárních katastrofách v zahraničí.

Kaplanská služba

Duchovenská péče v ozbrojených silách, věznicích, nemocnicích, u policie.

Volnočasové aktivity

Klub Pathfinder – občanské sdružení dětí, které připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.Cílem jeho činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

Oblast zdraví

Život a zdraví – občanské sdružení, které se zaměřuje na osvětovou činnost formou přednášek, besed, kurzů, seminářů, sympozií, táborů, výstav a výchovných zdravotních programů na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu. Ty mají pomoci k zdravým mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nalezení nových rozměrů života.

Vydavatelská a mediální činnost

Nakladatelství Advent-Orion – vydává dva druhy publikací: první pro sekulární veřejnost a druhou duchovní pro potřebu věřících. Veškerá literatura má za cíl posílit všestranný rozvoj a růst osobnosti – vydává knihy s tematikou zdravotně osvětovou, výchovnou, psychologickou, dětskou a duchovní.

AWR studio – internetové rádio vysílající pořady zejména pro mládež.

Církev vydává dva časopisy:

  • Advent – vnitrocírkevní časopis.
  • Znamení doby – časopis pro širokou veřejnost.

Organizace

Církev adventistů sedmého dne má zastupitelskou organizační strukturu. To znamená, že i když výkonná moc je svěřena voleným zástupcům a výborům, rozhodující pravomoci mají členové jednotlivých sborů.

Církev má čtyři organizační stupně své správy:

  • Sbor – je lokální organizované společenství jednotlivých věřících.
  • Sdružení – je organizované společenství sborů v určitém státě nebo území.
  • Unie – spojuje několik sdružení do jednoho celku.
  • Generální konference – jako nejvyšší organizační jednotka sjednocuje všechny unie na světě. Její činnost na území celých kontinentů koordinují tzv. divize. Naše unie je součástí tzv. Evro-Africké divize.

Církev adventistů v Česko-Slovenské unii sjednocuje sbory tří sdružení – Českého, Moravskoslezského a Slovenského. Představitelé a zástupci sborů jsou voleni členy sboru. Představitelé a zástupci sdružení a unie jsou voleni delegáty sborů. Církev adventistů sedmého dne důsledně dodržuje finanční nezávislost na státu. Platy kazatelů a dalších pracovníků, stejně jako provoz sborů, hradí členové církve ze svých darů.