Jitřenka - 13.11.2019

Klíč k apoštolské moci

Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Skutky 4,8–12)

Jde o stejného Petra, který se před pouhými několika týdny třásl strachy a ukrýval, aby v něm nerozpoznali Ježíšova následovníka? Jde o stejnou osobu, která se s klením zapřísahala, že Ježíše nezná a není jeho učedníkem?Ano a ne. Ano proto, že Petr má stejné tělo a jméno. Ale platí také ne, protože dříve zbabělý Petr je nyní proměněn, a to do té míry, že nebojácně vystupuje proti mocné židovské veleradě, tedy proti té samé skupině lidí, která předtím odsoudila Ježíše na smrt.Ve Skutcích 4 můžeme dále číst, že „když (židovští vůdci) viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem“ (verš 13).Když židovští představitelé nevěděli, co si mají počít s apoštoly působícími problémy, „přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli: ‚Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet‘“ (verše 18–20).Později, poté co je úřady kvůli jejich víře uvěznily, byli změněný Petr a jeho druhové nalezeni po zázračném vysvobození, jak „jsou v chrámě a učí lid“ (Skutky 5,17–25). Když byli opět předvedeni před sanhedrin, „Petr a apoštolové odpověděli: ‚Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho‘“ (verše 29–32).Kázání o Kristově vzkříšení bylo hlavním tématem apoštolského poselství. Apoštolové se už nebáli; nyní sloužili vzkříšenému Pánu, jenž má klíče od smrti i hrobu. Teď už jim ani mocní lidé nemohou nijak ublížit. Viděli vzkříšeného Ježíše a věděli, o čem mluví. Nikdo je nemohl umlčet.Taková je proměňující moc víry ve vzkříšení.Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.