Moc nad nadpřirozeným

Když přijel na druhý břeh moře … vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. A dali se do křiku … prosili: „Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“ On jim řekl: „Jděte!“ (Matouš 8,28–32)


Ježíš neměl moc jen nad přírodními živly. Měl také moc nad světem démonů, nad nadpřirozenem. Je to další článek řetězu událostí zaznamenaných v Matoušově evangeliu, které vedou k porozumění tomu, kým Ježíš skutečně je.
Tento zázrak svědčí o tom, že Ježíšova misijní služba se dále rozšiřuje. Nyní se nalézá v pohanské Dekapoli (toto slovo znamená Desetiměstí) na jihovýchodním břehu Galilejského jezera. Proti němu a vylekaným učedníkům vyrážejí dva šílenci. Zde nalézáme Ježíše v přímém střetu s ďábelskými silami, a to poprvé od jeho konfrontace se satanem v pokušeních na poušti. Tam získal převahu. Tito posedlí tuto skutečnost uznávají, když jej oslovují „Synu Boží“ a ptají se, proč je přišel trápit (Matouš 8,29). Démoni tváří v tvář Ježíšově autoritě uznávají bezvýchodnost své situace a to, že jsou na straně toho, jenž prohrává, a úpěnlivě jej prosí, aby je vyhnal do stáda vepřů, kteří se pasou opodál. Poté, co je jim vyhověno, splaší celé stádo, jež se žene do moře, kde uhyne (verš 32).
Po tomto výstupu odejdou pasáci vepřů do města, kde svědčí o tom, co viděli. Brzy se k určenému místu dostaví všichni obyvatelé města a nalézají uzdravené muže, jak sedí na zemi, jsou oblečeni a chovají se rozumně (Marek 5,15).
Tato změna je pozoruhodným, ale ne nejpřekvapivějším aspektem celého příběhu. Člověk by očekával, že tlačící se dav se bude radovat z toho, že nazí šílenci se uzdravili a přišli k rozumu. Mohli bychom dokonce usoudit, že nejspíš požádají Ježíše, aby použil svoji moc k uzdravení dalších nemocných. Jenže oni chtějí jediné – aby opustil co nejrychleji jejich končiny (Matouš 8,34).
Jak je to možné? Přestože došlo k nepopiratelnému zázraku, tento zázrak vedl k zahubení vepřů. Místní dostali úder do nejcitlivější části svých těl – do svých peněženek.
S touto reálnou situací se setkáváme i my, když přicházíme k Ježíši. Jak se postavíme k jeho autoritě, bude-li ohrožovat naše finance nebo jiné idoly (modly), jež v životě máme?
Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.


Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum
Malesická 10
318 00 Plzeň - Skvrňany
tel.: +420 603 500 021
em@il: info@kvkcentrum.cz

internetová televize

internetové rádio

staň se fanouškem ...