Ježíš – člověk s odvahou

Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň. (Jan 5,15–18)


Konflikt mezi Ježíšem a židovskými vůdci neustával. Teď už nešlo jen o sobotu. Ježíš na sebe bere Boží privilegia, když určuje, co je legitimní dělat ve svatý den. A zde musíme být velmi jednoznační. Ježíš nikde v Novém zákoně neodmítá sobotu sedmého dne. Co odmítá, je způsob, jakým ji Židé zachovávali. To, co mělo být radostí a milostí, přeměnili na břemeno a jho tak těžké, že je nikdo nemohl unést.
V průběhu celého konfliktu ohledně soboty si Ježíš nárokuje, že je Mesiáš a Bůh, a to jak nepřímo, tak zcela otevřeně. Již samotný zázrak uzdravení člověka, jenž nebyl po 38 let schopen chůze, je nepřímé mesiánské znamení. Vždyť v Izajášově popisu nového věku spojeného s příchodem Mesiáše se uvádí, že „tehdy kulhavý poskočí jako jelen“ (Izajáš 35,6). Ani ve svých vyjádřeních se Ježíš rozhodně nedržel zpátky. Běžně nazýval Boha jako svého Otce (Jan 5,17). Jeho židovští posluchači neměli problém rozpoznat, co měl na mysli – totiž že „se mu stavěl na roveň“ (verš 18). To vyvstane ještě zřetelněji v následujících verších, v nichž Ježíš přisuzuje sobě samému privilegium křísit mrtvé i soudit – což byly atributy, jež v židovském myšlení nepatřily nikomu jinému než Bohu.
Byla to tato prohlášení, která vedla Ježíše krok po kroku ke kříži. Sobota byla pouze vnějším projevem boje, jenž probíhal mezi Ježíšem a náboženskými vůdci. Podstatou celé záležitosti bylo, že Ježíš se svým tvrzením, že je Bůh, v jejich očích rouhal – což je právě to obvinění, které mu budou předkládat při různých fázích soudního procesu, jenž vedl k jeho ukřižování.
Zjišťujeme, že Ježíš je ve všech svých činech člověkem neobyčejně odvážným. Byl si vědom toho, že když bude mluvit a jednat jako doposud, zahrává si se smrtí. Chápal ale své poslání, a proto šel vpřed.
Hospodine, pomoz mi dnešního dne, abych důvěřoval Ježíši stejně, jako byl On věrný svému poslání. A posilni mě, abych měl více jeho odvahy.
Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.


Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum
Malesická 10
318 00 Plzeň - Skvrňany
tel.: +420 603 500 021
em@il: info@kvkcentrum.cz

internetová televize

internetové rádio

staň se fanouškem ...

Děkujeme těm, kteří nás podporují