Jitřenka - 23.09.2019

Ježíš – pokojný v krizi

„Vrať svůj meč na jeho místo. … Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“ V té hodině řekl Ježíš zástupům: „Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co psali proroci.“ A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. (Matouš 26,52–56)

Jak se scéna v zahradě blíží ke svému konci, židovští vůdci mají konečně problematického Ježíše ve svých rukou.Dříve než se budeme zabývat soudem s Ježíšem, je třeba, abychom se ještě jednou podívali na scénu v Getsemane. Již jsme si všimli polibku Jidáše i Petra s jeho taseným mečem. Jsou zde ale i další postavy.Zaprvé zde vidíme Židy, kteří byli vysláni, aby Ježíše zatkli. Člověk by si pomyslel, že jim přece muselo dojít, oč tady běží. Vždyť pocítili nadpřirozenou sílu, která je všechny srazila k zemi. A pak ten případ s uchem. Není těžké ucho utnout, ale něco zcela jiného je vrátit jej na své místo. Přítomní Židé se stali svědky obrovského zázraku. Vždycky žádali zázrak – a nyní zde mají hned dva najednou. Nijak je to však nepotěšilo. Postupovali dále, jako by byli slepí – a Ježíše zajali. Pouze Malchos, muž s uťatým uchem, zřejmě začal uvažovat o smyslu událostí té noci.Zadruhé zde byli učedníci. Události probíhající před jejich očima jejich světem naprosto otřásly. Asi věřili, že Ježíš povolá legie andělů, aby jej vysvobodily, a pak ustanoví své království. Teď ve svém zděšení a v naprostém zoufalství nedokážou uvažovat o ničem jiném než jak si zachránit vlastní kůži. Opouštějí svého Pána v těžké chvíli zrady.A pak je zde Ježíš, jenž má situaci zcela ve svých rukou. Jak je to možné! Vždyť přece před malou chvílí bojoval v agonii v Getsemane na modlitbách! Je to tím, že Ježíš dospěl k úplnému odevzdání se. Vybojoval těžký boj, kdy jeho vůle stála proti Otcově vůli – a zvolil si vůli Boží. Jakmile se poddal svému Otci, naplnil jej klid, který mu umožnil být „jako beránek vedený na porážku“ (Izajáš 53,7), tak aby se mohla naplnit Písma.Poddání se Boží vůli bylo v Ježíšově životě klíčové. Pouze odevzdáním se můžeme získat ten klid, jaký měl Kristus, když procházel životními krizemi.Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.